قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۹۷ +جدول

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵ ۶۴۵,۰۹۷ ۶۳۹,۰۴۷ ۶۴۱,۱۱۱ ۶۳۱,۲۵۵ ۶۴۸,۰۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۳۹,۹۸۲ ۶۳۵,۶۰۱ ۶۳۵,۶۲۵ ۶۳۵,۵۶۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۶۳۸,۸۸۸
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۴۳,۷۹۵ ۶۴۶,۰۷۹ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰ ۶۳۸,۸۸۸
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۳۴,۸۹۳ ۶۳۹,۰۱۱ ۶۴۹,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰ ۶۶۶,۶۳۷ ۶۳۰,۱۴۴
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۳۳,۳۰۱ ۶۴۱,۸۴۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۵,۱۰۱
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۴۲,۳۸۱ ۶۳۹,۶۰۱ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۲۷,۰۱۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۵,۵۵۵
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۴۱,۸۰۱ ۶۳۹,۷۰۰ ۶۶۳,۰۰۰ ۶۳۰,۱۱۱ ۶۵۶,۹۸۰ ۶۳۶,۰۰۰
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۴۲,۸۶۹ ۶۴۲,۵۹۲ ۶۴۹,۰۰۰ ۶۲۳,۶۶۶ ۶۴۶,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۴۹,۸۶۸ ۶۴۱,۳۳۴ ۶۴۸,۰۰۰ ۶۳۷,۰۰۰ ۶۴۹,۷۸۸ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۶ ۶۴۹,۹۴۸ ۶۴۱,۷۲۰ ۶۴۹,۹۴۸ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۱۱
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۴۵,۱۰۷ ۶۳۵,۴۰۳ ۶۴۲,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۶۴۹,۹۸۴ ۶۳۹,۰۰۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۴۴,۳۵۰ ۶۴۶,۰۶۰ ۶۵۴,۹۰۰ ۶۳۸,۰۰۰ ۶۴۹,۹۸۸ ۶۴۳,۰۰۰
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۴۶,۸۶۶ ۶۴۷,۷۷۸ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۱ ۶۴۸,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۱
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۴۸,۷۴۶ ۶۴۹,۴۵۹ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۳۷,۱۳۲ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۴۸,۸۷۴ ۶۵۰,۰۱۳ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۳۳,۲۱۱ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۰,۱۷۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۴۱,۲۱۰ ۶۴۸,۴۹۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۲۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۳
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۰,۸۹۶ ۶۴۸,۱۸۵ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۹۹ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۵۲,۳۴۸ ۶۵۰,۰۱۶ ۶۵۸,۹۹۹ ۶۳۷,۸۰۰ ۶۵۲,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۴
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۵۱,۵۸۰ ۶۴۹,۶۶۵ ۶۵۹,۸۰۰ ۶۴۱,۰۳۴ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۵۳,۷۱۶ ۶۴۹,۲۴۳ ۶۵۹,۰۰۰ ۶۴۰,۰۷۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۶,۵۰۱
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۵۵,۴۷۴ ۶۵۲,۵۲۲ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۲۱ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۶,۸۲۱
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۵۶,۲۲۳ ۶۵۲,۹۱۴ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۴۵,۳۹۸ ۶۵۳,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا