مرکز آمار: تورم تولیدکننده ۱۶.۸ درصد شد

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال گذشته (۱۲.۹ درصد) افزایش داشته ­است.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ١٣٩٧، به شرح ذیل می­باشد.

١- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۹۷، به عدد ۲۷۸.۱رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۱.۷)، ۱۰.۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۴.۴)، ۲۵ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٦.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۱۲.۹ درصد) افزایش داشته ­است.

٢- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ١٣٩٧، با ۱۰.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٦٧.٢) به عدد ۲۹۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۹۷نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۱۵.۳درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۱۴.۹ درصد) افزایش داشته ­است.

٣- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار ١٣٩٧، با ۱۴.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۲.۷) و ۳۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٨.٦) به عدد ۲۸۸.۸رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۲۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۱۷.۳ درصد) افزایش داشته ­است.

٤- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار ١٣٩٧، با ۱۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۳.۶) به عدد ۲۸۹ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۰.۳) ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۲۲.۷درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۱۵.۵ درصد) افزایش داشته ­است.

٥- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ١٣٩٧، با ۱۶.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١١٤.٧) به عدد ١٣٣.٢ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٦ درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴.۶ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦، (۸.۱-درصد) افزایش داشته ­است.

٦- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ١٣٩٧، با ۴.۶درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥ .٧) به عدد ۲۶۲.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل ۹.۶درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۸.۹ درصد) افزایش داشته ­است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا