افت ۴.۴ درصدی تورم تولید در بهار امسال

جیب نیوز- شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار ١٤٠٢ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که نشان می‌دهد در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٨٩٢.٠ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٩ درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه “صنعت” است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٢.٤ درصد کاهش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٦١.٩ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد مربوط به گروه “صنعت” است.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٢.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٣ درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٩ درصد کاهش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٠.٠ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٥.٠ درصد مربوط به گروه “معدن” است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا