تاریخ انتشار : یکشنبه 12 آذر 1402 - 21:21
کد خبر : 74323

نهاده‌های ساختمانی ۱۲ درصد ارزان شد

نهاده‌های ساختمانی ۱۲ درصد ارزان شد
طبق اعلام مرکز آمار، در فصل تابستان امسال درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٦درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

جیب نیوز- مرکز آمار اعلام کرد که در فصل تابستان١۴٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٩٧,٢ است که نسبت به فصل قبل ١.٩درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٣ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۴٣.۵ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.۶درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٠,۶ درصد مربوط به گروه اجرایی « گچ و گچکاری» است، این در حالی است که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با ۶.۵ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۴٧,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد) ٧.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧۴,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی « نقاشی» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴٣,۵ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٢ درصد) ۴.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۶٣,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٣٣.٩ درصد مربوط به گروه « سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک گروه‌های اجرایی

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۵١٣,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٢,۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٠.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣۶.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٨٩٠,۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٠۶,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٨,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٢١۶,۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٠.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧۴٩,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٠.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٨,۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۴٨.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨۵٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶٠.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢۶١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٣.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣١۶٩,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۴.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۶١.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٩١۵,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٨.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣۶٠٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶۵.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۶٢.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٧۵٧,۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵١.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۶٣.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٨٢,٣ رسیده است که نسبت به فصل ٠.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣۴.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴۶.٣ درصد افزایش داشته است.

طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ١٣۶۵ به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. از تابستان ١۴٠٠ این طرح بصورت فصلی اجرا می ­شود.

دراین آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع ‏آوری می ‏شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.