سقف ارز و اوراق بهادار خروجی همراه مسافر نصف شد

ایرنا- بانک مرکزی در حالی با به روز رسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری، سقف آن را به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سفرهای هوایی و ۲ هزار یورو به سفرهای زمینی، ریلی و دریایی کاهش داده است که پیش از این، رقم مجاز مسافران دو برابر این میزان بود.

به گزارش ایرنا و آنگونه که بانک مرکزی بخشنامه صادر کرده است، خروج ارز‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی ‌نام در مجموع مازاد بر مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ ۲ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین براساس ضوابط جدید ورود ارز به صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک های کشور مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده هستند و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.

بر اساس جزئیات این دستور العمل که گمرک ایران آن را امروز (یکشنبه) منتشر کرد، سقف ورود ارز همراه مسافر تغییری نکرده و مسافران می توانند به میزان ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام وارد کشور کنند.
بر اساس ماده یک این دستور العمل، ورود ارز یا اسناد بانکی از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و نیز اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار ندارد.

برای ورود ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام در مجموع به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌ بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‌‏ یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود به صورت کتبی یا شفاهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند؛ ضمن آنکه مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار کند.

در ماده ۲ این دستور العمل آمده است: پس از اظهار ارز‌‏ یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌ کند.بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‏ یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام کند؛ ‏ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می شود.

در ماده پنجم این دستور العمل، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موظف شده است، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

همچنین طبق ماده ۶ و در صورت تایید منشاء ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی آنها، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می کند.

چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می شود و درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام تنها توسط شخص اظهارکننده به همان ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می کند.

همچنین در صورتی ‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی کرده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند.
در صورت تایید نشدن منشاء ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند؛ اگر صدور رای برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام می کند تا روال قانونی آن انجام شود.در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده از سوی خزانه‌داری ‌کل کشور اقدام می کند؛ در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌ کردن ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نکرده یا نکرده باشد، اقدام کند.

در صورتی که ارز‌‏ یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین آن را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری ماخوذه بابت آن را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند؛ گمرک نیز مراتب ابطال را به ‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام خواهد کرد.
رعایت این دستورالعمل در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها الزامی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا