رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی

مرکز آمار اعلام کرد

جیب نیوز – بر اساس گزارش مرکر آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی از رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس این گزارش و با توجه به آخرین محاسبات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند.

مطابق گزارش فوق، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۶۷۵ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۳۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.  در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۸۲۰۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۰۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۲ دارد. سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آن‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به قرار زیر است.

بررسی رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۲نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵.۲ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۸ درصد، صادرات کالا و خدمات ۱۳ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۵ درصد رشد داشته است.

رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۲.۹ درصد محصول ناخالص داخلی و ۰.۹ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت می‌باشد. که رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه کشاورزی ۰.۶ درصد، نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات کالا و خدمات منفی ۵.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۱ درصد رشد داشته است.

دکمه بازگشت به بالا