بحران کم‌آبی در پشت سدها

بحران کم‌آبی در پشت سدها

در سال گذشته ذخیره سدهای استان خراسان رضوی از جمله سد دوستی ، سد طرق، سد ارداک، سد کارده و …. ۶۹۱ میلیون متر مکعب بوده است و در سال جاری به ۴۹۷ میلیون متر مکعب کاهش یافته است