چالش جدی بنگاه‌های اقتصادی با اومیکرون

چالش جدی بنگاه‌های اقتصادی با اومیکرون

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: سویه جدید امیکرون هم در شرایطی گسترش پیدا کرده که نزدیک عید است و حدود ۴۰ درصد فروش صنوف معمولاً در همین زمان و در اسفند ماه اتفاق می‌افتد و این وضعیت می تواند چالش جدی برای بنگاه‌های اقتصادی و اصناف ایجاد کند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار