از مالیات اینفلوئنسرها چه خبر؟

از مالیات اینفلوئنسرها چه خبر؟

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی گفت: اینفلوئنسرها تا پایان تیرماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار