مدیر مسئول بورس نیوز مجرم شناخته شد

مدیر مسئول بورس نیوز مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: در روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی، دو پرونده رسیدگی شد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار