نرخ مصوب روغن موتور تغییر نکرده است

نرخ مصوب روغن موتور تغییر نکرده است

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که نرخ مصوب روغن موتور در سال جدید افزایش نیافته و افزایش قیمت اخیر در بازار، گران‌فروشی است.