تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی

تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد وگفت: اگر مجلس انقلابی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است که امیدواریم امسال به نتیجه برسد. وی همچنین از کارگران خواست تا بدون پرداختی از سوی کارفرما برگه تسویه حساب امضا نکنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار