پرایدسازی یا لگوسازی / مشتری مداری خودروسازان داخلی ؛قطعه بگیر، پراید بساز

پرایدسازی یا لگوسازی / مشتری مداری خودروسازان داخلی ؛قطعه بگیر، پراید بساز

تحویل خودرو به مشتری با باک خالی، عدم نصب ضبط ،حذف جعبه ابزار، حذف شیشه ستون عقب پراید به بهانه ایمنی بیشتر ،حذف آنتن برقی و البته اگر جستجوی بیشتری انجام شود ، قطعات و امکانات بیشتری را هم می شود پیدا کرد که سایپا از پراید حذف کرده ؛اما عملا پول آن از “جیب”