اوضاع تجارت موتور سیکلت در ایران

اوضاع تجارت موتور سیکلت در ایران

اگرچه واردات موتور سیکلت ممنوع و از سال گذشته تاکنون وارداتی برای آن ثبت نشده است ولی ورود قطعات جهت تولید انجام می‌شود، در مواردی نیز صادرات قطعه بیش از واردات آن است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار