اخذ جرایم مالیاتی از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

اخذ جرایم مالیاتی از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است، گفت: بانک‌ها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی می شوند.