افزایش درآمد کرملین از فروش نفت

افزایش درآمد کرملین از فروش نفت

صادرات نفت روسیه رشد مستمری داشته و پایبندی مسکو به پیمانش با عربستان سعودی برای محدود نگه داشتن عرضه به بازار جهانی را ضعیف کرده است.