راه اندازی کریدور ریلی جدید در دولت سیزدهم

راه اندازی کریدور ریلی جدید در دولت سیزدهم

در روزهای اخیر کریدور ریلی شرق دریای خزر به ترکیه و اروپا از خاک ایران راه اندازی شده که می تواند به رقیبی جدی برای کریدور ریلی شمال دریای خزر و همچنین کریدور آبی-ریلی خزر-ترکیه تبدیل شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار