سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

آنطور که رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید سکه‌های گلدکوئستی که در اختیار این سازمان قرار دارد، هنوز تعیین تکلیف نشده و حدود دو ماه پیش به خزانه یک بانک منتقل شده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار