متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در بهار١٤٠٢ چقدر بود؟

به گزارش جیب نیوز در فصل بهار١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۲۱۵۶.۷ است که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٧ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۲۹.۵ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالی است که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣.٠ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٢ درصد) ١٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۵.۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.٤ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۹.۲ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٠ درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۷۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۳۶۸.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٤.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۷۶۰.۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٦.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۷۵۱.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٩.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٧.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه موزائیک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۸۸۲.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٥.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۰۸۰.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۳۷۱.۳ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۶۰۷.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۶۱۲.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٤.٥ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۸۱۹.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٩.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٥٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٠.١ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳۲۲۱.۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٨ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳۰۱۶.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٥.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٠.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۸۴۴.۱ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ۳۵۲۵.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٩.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٦٠.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٦.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ۲۶۷۳.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٣.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٦.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٧١.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ۱۳۷۴.۵ رسیده است که نسبت به فصل ٢٨.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٣.٧ درصد افزایش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.

 

 

منبع: خبرگزاری مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا