شهرهای باستانی جهان که هنوز مسکونی هستند

تمدن بشری همواره ریشه عمیقی در ایجاد شهرها داشته است.

جیب نیوز – مراکز شهری به عنوان مهد جامعه بشری اولیه عمل می کردند و به عنوان قطب فرهنگ، تجارت و نوآوری تبدیل شدند.برخی از شهرها در آزمون زمان مقاومت کرده اند و هزاران سال است که سکونت دائمی خود را حفظ کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا